வியாழன், 23 பிப்ரவரி, 2017


 ஸ்ரீ ஸிவ ஸஹஸ்ரநாமம் 


ஓம்
ஸ்திரஃ ஸ்தாணுஃ ப்ரபுர்பானுஃ ப்ரவரோ வரதோ வரஃ |ஸர்வாத்மா ஸர்வவிக்யாதஃ ஸர்வஃ ஸர்வகரோ பவஃ || 1 ||
ஜடீ சர்மீ ஶிகண்டீ ச ஸர்வாங்கஃ ஸர்வாங்கஃ ஸர்வபாவனஃ |ஹரிஶ்ச ஹரிணாக்ஶஶ்ச ஸர்வபூதஹரஃ ப்ரபுஃ || 2 ||
ப்ரவ்றுத்திஶ்ச னிவ்றுத்திஶ்ச னியதஃ ஶாஶ்வதோ த்ருவஃ |ஶ்மஶானசாரீ பகவானஃ கசரோ கோசரோ‌உர்தனஃ || 3 ||

அபிவாத்யோ மஹாகர்மா தபஸ்வீ பூத பாவனஃ |உன்மத்தவேஷப்ரச்சன்னஃ ஸர்வலோகப்ரஜாபதிஃ || 4 ||
மஹாரூபோ மஹாகாயோ வ்றுஷரூபோ மஹாயஶாஃ |மஹா‌உ‌உத்மா ஸர்வபூதஶ்ச விரூபோ வாமனோ மனுஃ || 5 ||
லோகபாலோ‌உன்தர்ஹிதாத்மா ப்ரஸாதோ ஹயகர்தபிஃ |பவித்ரஶ்ச மஹாம்ஶ்சைவ னியமோ னியமாஶ்ரயஃ || 6 ||
ஸர்வகர்மா ஸ்வயம்பூஶ்சாதிராதிகரோ னிதிஃ |ஸஹஸ்ராக்ஶோ விரூபாக்ஶஃ ஸோமோ னக்ஶத்ரஸாதகஃ || 7 ||
சன்த்ரஃ ஸூர்யஃ கதிஃ கேதுர்க்ரஹோ க்ரஹபதிர்வரஃ |அத்ரிரத்{}ர்யாலயஃ கர்தா ம்றுகபாணார்பணோ‌உனகஃ || 8 ||
மஹாதபா கோர தபா‌உதீனோ தீனஸாதகஃ |ஸம்வத்ஸரகரோ மன்த்ரஃ ப்ரமாணம் பரமம் தபஃ || 9 ||
யோகீ யோஜ்யோ மஹாபீஜோ மஹாரேதா மஹாதபாஃ |ஸுவர்ணரேதாஃ ஸர்வக்யஃ ஸுபீஜோ வ்றுஷவாஹனஃ || 10 ||
தஶபாஹுஸ்த்வனிமிஷோ னீலகண்ட உமாபதிஃ |விஶ்வரூபஃ ஸ்வயம் ஶ்ரேஷ்டோ பலவீரோ‌உபலோகணஃ || 11 ||
கணகர்தா கணபதிர்திக்வாஸாஃ காம ஏவ ச |பவித்ரம் பரமம் மன்த்ரஃ ஸர்வபாவ கரோ ஹரஃ || 12 ||
கமண்டலுதரோ தன்வீ பாணஹஸ்தஃ கபாலவானஃ |அஶனீ ஶதக்னீ கட்கீ பட்டிஶீ சாயுதீ மஹானஃ || 13 ||
ஸ்ருவஹஸ்தஃ ஸுரூபஶ்ச தேஜஸ்தேஜஸ்கரோ னிதிஃ |உஷ்ணிஷீ ச ஸுவக்த்ரஶ்சோதக்ரோ வினதஸ்ததா || 14 ||
தீர்கஶ்ச ஹரிகேஶஶ்ச ஸுதீர்தஃ க்றுஷ்ண ஏவ ச |ஸ்றுகால ரூபஃ ஸர்வார்தோ முண்டஃ குண்டீ கமண்டலுஃ || 15 ||
அஜஶ்ச ம்றுகரூபஶ்ச கன்ததாரீ கபர்த்யபி |உர்த்வரேதோர்த்வலிங்க உர்த்வஶாயீ னபஸ்தலஃ || 16 ||
த்ரிஜடைஶ்சீரவாஸாஶ்ச ருத்ரஃ ஸேனாபதிர்விபுஃ |அஹஶ்சரோ‌உத னக்தம் ச திக்மமன்யுஃ ஸுவர்சஸஃ || 17 ||
கஜஹா தைத்யஹா லோகோ லோகதாதா குணாகரஃ |ஸிம்ஹஶார்தூலரூபஶ்ச ஆர்த்ரசர்மாம்பராவ்றுதஃ || 18 ||
காலயோகீ மஹானாதஃ ஸர்வவாஸஶ்சதுஷ்பதஃ |னிஶாசரஃ ப்ரேதசாரீ பூதசாரீ மஹேஶ்வரஃ || 19 ||
பஹுபூதோ பஹுதனஃ ஸர்வாதாரோ‌உமிதோ கதிஃ |ன்றுத்யப்ரியோ னித்யனர்தோ னர்தகஃ ஸர்வலாஸகஃ || 20 ||
கோரோ மஹாதபாஃ பாஶோ னித்யோ கிரி சரோ னபஃ |ஸஹஸ்ரஹஸ்தோ விஜயோ வ்யவஸாயோ ஹ்யனின்திதஃ || 21 ||
அமர்ஷணோ மர்ஷணாத்மா யக்யஹா காமனாஶனஃ |தக்ஶயக்யாபஹாரீ ச ஸுஸஹோ மத்யமஸ்ததா || 22 ||
தேஜோ‌உபஹாரீ பலஹா முதிதோ‌உர்தோ‌உஜிதோ வரஃ |கம்பீரகோஷோ கம்பீரோ கம்பீர பலவாஹனஃ || 23 ||
ன்யக்ரோதரூபோ ன்யக்ரோதோ வ்றுக்ஶகர்ணஸ்திதிர்விபுஃ |ஸுதீக்ஶ்ணதஶனஶ்சைவ மஹாகாயோ மஹானனஃ || 24 ||
விஷ்வக்ஸேனோ ஹரிர்யக்யஃ ஸம்யுகாபீடவாஹனஃ |தீக்ஶ்ண தாபஶ்ச ஹர்யஶ்வஃ ஸஹாயஃ கர்மகாலவிதஃ || 25 ||
விஷ்ணுப்ரஸாதிதோ யக்யஃ ஸமுத்ரோ வடவாமுகஃ |ஹுதாஶனஸஹாயஶ்ச ப்ரஶான்தாத்மா ஹுதாஶனஃ || 26 ||
உக்ரதேஜா மஹாதேஜா ஜயோ விஜயகாலவிதஃ |ஜ்யோதிஷாமயனம் ஸித்திஃ ஸம்திர்விக்ரஹ ஏவ ச || 27 ||
ஶிகீ தண்டீ ஜடீ ஜ்வாலீ மூர்திஜோ மூர்தகோ பலீ |வைணவீ பணவீ தாலீ காலஃ காலகடம்கடஃ || 28 ||
னக்ஶத்ரவிக்ரஹ விதிர்குணவ்றுத்திர்லயோ‌உகமஃ |ப்ரஜாபதிர்திஶா பாஹுர்விபாகஃ ஸர்வதோமுகஃ || 29 ||
விமோசனஃ ஸுரகணோ ஹிரண்யகவசோத்பவஃ |மேட்ரஜோ பலசாரீ ச மஹாசாரீ ஸ்துதஸ்ததா || 30 ||
ஸர்வதூர்ய னினாதீ ச ஸர்வவாத்யபரிக்ரஹஃ |வ்யாலரூபோ பிலாவாஸீ ஹேமமாலீ தரங்கவிதஃ || 31 ||
த்ரிதஶஸ்த்ரிகாலத்றுகஃ கர்ம ஸர்வபன்தவிமோசனஃ |பன்தனஸ்த்வாஸுரேன்த்ராணாம் யுதி ஶத்ருவினாஶனஃ || 32 ||
ஸாம்க்யப்ரஸாதோ ஸுர்வாஸாஃ ஸர்வஸாதுனிஷேவிதஃ |ப்ரஸ்கன்தனோ விபாகஶ்சாதுல்யோ யக்யபாகவிதஃ || 33 ||
ஸர்வாவாஸஃ ஸர்வசாரீ துர்வாஸா வாஸவோ‌உமரஃ |ஹேமோ ஹேமகரோ யக்யஃ ஸர்வதாரீ தரோத்தமஃ || 34 ||
லோஹிதாக்ஶோ மஹா‌உக்ஶஶ்ச விஜயாக்ஶோ விஶாரதஃ |ஸங்க்ரஹோ னிக்ரஹஃ கர்தா ஸர்பசீரனிவாஸனஃ || 35 ||
முக்யோ‌உமுக்யஶ்ச தேஹஶ்ச தேஹ றுத்திஃ ஸர்வகாமதஃ |ஸர்வகாமப்ரஸாதஶ்ச ஸுபலோ பலரூபத்றுகஃ || 36 ||
ஸர்வகாமவரஶ்சைவ ஸர்வதஃ ஸர்வதோமுகஃ |ஆகாஶனிதிரூபஶ்ச னிபாதீ உரகஃ ககஃ || 37 ||
ரௌத்ரரூபோம்‌உஶுராதித்யோ வஸுரஶ்மிஃ ஸுவர்சஸீ |வஸுவேகோ மஹாவேகோ மனோவேகோ னிஶாசரஃ || 38 ||
ஸர்வாவாஸீ ஶ்ரியாவாஸீ உபதேஶகரோ ஹரஃ |முனிராத்ம பதிர்லோகே ஸம்போஜ்யஶ்ச ஸஹஸ்ரதஃ || 39 ||
பக்ஶீ ச பக்ஶிரூபீ சாதிதீப்தோ விஶாம்பதிஃ |உன்மாதோ மதனாகாரோ அர்தார்தகர ரோமஶஃ || 40 ||
வாமதேவஶ்ச வாமஶ்ச ப்ராக்தக்ஶிணஶ்ச வாமனஃ |ஸித்தயோகாபஹாரீ ச ஸித்தஃ ஸர்வார்தஸாதகஃ || 41 ||
பிக்ஶுஶ்ச பிக்ஶுரூபஶ்ச விஷாணீ ம்றுதுரவ்யயஃ |மஹாஸேனோ விஶாகஶ்ச ஷஷ்டிபாகோ கவாம்பதிஃ || 42 ||
வஜ்ரஹஸ்தஶ்ச விஷ்கம்பீ சமூஸ்தம்பனைவ ச |றுதுர்றுது கரஃ காலோ மதுர்மதுகரோ‌உசலஃ || 43 ||
வானஸ்பத்யோ வாஜஸேனோ னித்யமாஶ்ரமபூஜிதஃ |ப்ரஹ்மசாரீ லோகசாரீ ஸர்வசாரீ ஸுசாரவிதஃ || 44 ||
ஈஶான ஈஶ்வரஃ காலோ னிஶாசாரீ பினாகத்றுகஃ |னிமித்தஸ்தோ னிமித்தம் ச னன்திர்னன்திகரோ ஹரிஃ || 45 ||
னன்தீஶ்வரஶ்ச னன்தீ ச னன்தனோ னன்திவர்தனஃ |பகஸ்யாக்ஶி னிஹன்தா ச காலோ ப்ரஹ்மவிதாம்வரஃ || 46 ||
சதுர்முகோ மஹாலிங்கஶ்சாருலிங்கஸ்ததைவ ச |லிங்காத்யக்ஶஃ ஸுராத்யக்ஶோ லோகாத்யக்ஶோ யுகாவஹஃ || 47 ||
பீஜாத்யக்ஶோ பீஜகர்தா‌உத்யாத்மானுகதோ பலஃ |இதிஹாஸ கரஃ கல்போ கௌதமோ‌உத ஜலேஶ்வரஃ || 48 ||
தம்போ ஹ்யதம்போ வைதம்போ வைஶ்யோ வஶ்யகரஃ கவிஃ |லோக கர்தா பஶு பதிர்மஹாகர்தா மஹௌஷதிஃ || 49 ||
அக்ஶரம் பரமம் ப்ரஹ்ம பலவானஃ ஶக்ர ஏவ ச |னீதிர்ஹ்யனீதிஃ ஶுத்தாத்மா ஶுத்தோ மான்யோ மனோகதிஃ || 50 ||
பஹுப்ரஸாதஃ ஸ்வபனோ தர்பணோ‌உத த்வமித்ரஜிதஃ |வேதகாரஃ ஸூத்ரகாரோ வித்வானஃ ஸமரமர்தனஃ || 51 ||
மஹாமேகனிவாஸீ ச மஹாகோரோ வஶீகரஃ |அக்னிஜ்வாலோ மஹாஜ்வாலோ அதிதூம்ரோ ஹுதோ ஹவிஃ || 52 ||
வ்றுஷணஃ ஶம்கரோ னித்யோ வர்சஸ்வீ தூமகேதனஃ |னீலஸ்ததா‌உங்கலுப்தஶ்ச ஶோபனோ னிரவக்ரஹஃ || 53 ||
ஸ்வஸ்திதஃ ஸ்வஸ்திபாவஶ்ச பாகீ பாககரோ லகுஃ |உத்ஸங்கஶ்ச மஹாங்கஶ்ச மஹாகர்பஃ பரோ யுவா || 54 ||
க்றுஷ்ணவர்ணஃ ஸுவர்ணஶ்சேன்த்ரியஃ ஸர்வதேஹினாமஃ |மஹாபாதோ மஹாஹஸ்தோ மஹாகாயோ மஹாயஶாஃ || 55 ||
மஹாமூர்தா மஹாமாத்ரோ மஹானேத்ரோ திகாலயஃ |மஹாதன்தோ மஹாகர்ணோ மஹாமேட்ரோ மஹாஹனுஃ || 56 ||
மஹானாஸோ மஹாகம்புர்மஹாக்ரீவஃ ஶ்மஶானத்றுகஃ |மஹாவக்ஶா மஹோரஸ்கோ அன்தராத்மா ம்றுகாலயஃ || 57 ||
லம்பனோ லம்பிதோஷ்டஶ்ச மஹாமாயஃ பயோனிதிஃ |மஹாதன்தோ மஹாதம்ஷ்ட்ரோ மஹாஜிஹ்வோ மஹாமுகஃ || 58 ||
மஹானகோ மஹாரோமா மஹாகேஶோ மஹாஜடஃ |அஸபத்னஃ ப்ரஸாதஶ்ச ப்ரத்யயோ கிரி ஸாதனஃ || 59 ||
ஸ்னேஹனோ‌உஸ்னேஹனஶ்சைவாஜிதஶ்ச மஹாமுனிஃ |வ்றுக்ஶாகாரோ வ்றுக்ஶ கேதுரனலோ வாயுவாஹனஃ || 60 ||
மண்டலீ மேருதாமா ச தேவதானவதர்பஹா |அதர்வஶீர்ஷஃ ஸாமாஸ்ய றுகஃஸஹஸ்ராமிதேக்ஶணஃ || 61 ||
யஜுஃ பாத புஜோ குஹ்யஃ ப்ரகாஶோ ஜங்கமஸ்ததா |அமோகார்தஃ ப்ரஸாதஶ்சாபிகம்யஃ ஸுதர்ஶனஃ || 62 ||
உபஹாரப்ரியஃ ஶர்வஃ கனகஃ காஜ்ண்சனஃ ஸ்திரஃ |னாபிர்னன்திகரோ பாவ்யஃ புஷ்கரஸ்தபதிஃ ஸ்திரஃ || 63 ||
த்வாதஶஸ்த்ராஸனஶ்சாத்யோ யக்யோ யக்யஸமாஹிதஃ |னக்தம் கலிஶ்ச காலஶ்ச மகரஃ காலபூஜிதஃ || 64 ||
ஸகணோ கண காரஶ்ச பூத பாவன ஸாரதிஃ |பஸ்மஶாயீ பஸ்மகோப்தா பஸ்மபூதஸ்தருர்கணஃ || 65 ||
அகணஶ்சைவ லோபஶ்ச மஹா‌உ‌உத்மா ஸர்வபூஜிதஃ |ஶம்குஸ்த்ரிஶம்குஃ ஸம்பன்னஃ ஶுசிர்பூதனிஷேவிதஃ || 66 ||
ஆஶ்ரமஸ்தஃ கபோதஸ்தோ விஶ்வகர்மாபதிர்வரஃ |ஶாகோ விஶாகஸ்தாம்ரோஷ்டோ ஹ்யமுஜாலஃ ஸுனிஶ்சயஃ || 67 ||
கபிலோ‌உகபிலஃ ஶூராயுஶ்சைவ பரோ‌உபரஃ |கன்தர்வோ ஹ்யதிதிஸ்தார்க்ஶ்யஃ ஸுவிக்யேயஃ ஸுஸாரதிஃ || 68 ||
பரஶ்வதாயுதோ தேவார்த காரீ ஸுபான்தவஃ |தும்பவீணீ மஹாகோபோர்த்வரேதா ஜலேஶயஃ || 69 ||
உக்ரோ வம்ஶகரோ வம்ஶோ வம்ஶனாதோ ஹ்யனின்திதஃ |ஸர்வாங்கரூபோ மாயாவீ ஸுஹ்றுதோ ஹ்யனிலோ‌உனலஃ || 70 ||
பன்தனோ பன்தகர்தா ச ஸுபன்தனவிமோசனஃ |ஸயக்யாரிஃ ஸகாமாரிஃ மஹாதம்ஷ்ட்ரோ மஹா‌உ‌உயுதஃ || 71 ||
பாஹுஸ்த்வனின்திதஃ ஶர்வஃ ஶம்கரஃ ஶம்கரோ‌உதனஃ |அமரேஶோ மஹாதேவோ விஶ்வதேவஃ ஸுராரிஹா || 72 ||
அஹிர்புத்னோ னிர்றுதிஶ்ச சேகிதானோ ஹரிஸ்ததா |அஜைகபாச்ச காபாலீ த்ரிஶம்குரஜிதஃ ஶிவஃ || 73 ||
தன்வன்தரிர்தூமகேதுஃ ஸ்கன்தோ வைஶ்ரவணஸ்ததா |தாதா ஶக்ரஶ்ச விஷ்ணுஶ்ச மித்ரஸ்த்வஷ்டா த்ருவோ தரஃ || 74 ||
ப்ரபாவஃ ஸர்வகோ வாயுரர்யமா ஸவிதா ரவிஃ |உதக்ரஶ்ச விதாதா ச மான்தாதா பூத பாவனஃ || 75 ||
ரதிதீர்தஶ்ச வாக்மீ ச ஸர்வகாமகுணாவஹஃ |பத்மகர்போ மஹாகர்பஶ்சன்த்ரவக்த்ரோமனோரமஃ || 76 ||
பலவாம்ஶ்சோபஶான்தஶ்ச புராணஃ புண்யசஜ்ண்சுரீ |குருகர்தா காலரூபீ குருபூதோ மஹேஶ்வரஃ || 77 ||
ஸர்வாஶயோ தர்பஶாயீ ஸர்வேஷாம் ப்ராணினாம்பதிஃ |தேவதேவஃ முகோ‌உஸக்தஃ ஸதஸதஃ ஸர்வரத்னவிதஃ || 78 ||

கைலாஸ ஶிகராவாஸீ ஹிமவதஃ கிரிஸம்ஶ்ரயஃ |கூலஹாரீ கூலகர்தா பஹுவித்யோ பஹுப்ரதஃ || 79 ||
வணிஜோ வர்தனோ வ்றுக்ஶோ னகுலஶ்சன்தனஶ்சதஃ |ஸாரக்ரீவோ மஹாஜத்ரு ரலோலஶ்ச மஹௌஷதஃ || 80 ||
ஸித்தார்தகாரீ ஸித்தார்தஶ்சன்தோ வ்யாகரணோத்தரஃ |ஸிம்ஹனாதஃ ஸிம்ஹதம்ஷ்ட்ரஃ ஸிம்ஹகஃ ஸிம்ஹவாஹனஃ || 81 ||
ப்ரபாவாத்மா ஜகத்காலஸ்தாலோ லோகஹிதஸ்தருஃ |ஸாரங்கோ னவசக்ராங்கஃ கேதுமாலீ ஸபாவனஃ || 82 ||
பூதாலயோ பூதபதிரஹோராத்ரமனின்திதஃ || 83 ||
வாஹிதா ஸர்வபூதானாம் னிலயஶ்ச விபுர்பவஃ |அமோகஃ ஸம்யதோ ஹ்யஶ்வோ போஜனஃ ப்ராணதாரணஃ || 84 ||
த்றுதிமானஃ மதிமானஃ தக்ஶஃ ஸத்க்றுதஶ்ச யுகாதிபஃ |கோபாலிர்கோபதிர்க்ராமோ கோசர்மவஸனோ ஹரஃ || 85 ||
ஹிரண்யபாஹுஶ்ச ததா குஹாபாலஃ ப்ரவேஶினாமஃ |ப்ரதிஷ்டாயீ மஹாஹர்ஷோ ஜிதகாமோ ஜிதேன்த்ரியஃ || 86 ||
கான்தாரஶ்ச ஸுராலஶ்ச தபஃ கர்ம ரதிர்தனுஃ |மஹாகீதோ மஹான்றுத்தோஹ்யப்ஸரோகணஸேவிதஃ || 87 ||
மஹாகேதுர்தனுர்தாதுர்னைக ஸானுசரஶ்சலஃ |ஆவேதனீய ஆவேஶஃ ஸர்வகன்தஸுகாவஹஃ || 88 ||
தோரணஸ்தாரணோ வாயுஃ பரிதாவதி சைகதஃ |ஸம்யோகோ வர்தனோ வ்றுத்தோ மஹாவ்றுத்தோ கணாதிபஃ || 89 ||
னித்யாத்மஸஹாயஶ்ச தேவாஸுரபதிஃ பதிஃ |யுக்தஶ்ச யுக்தபாஹுஶ்ச த்விவிதஶ்ச ஸுபர்வணஃ || 90 ||
ஆஷாடஶ்ச ஸுஷாடஶ்ச த்ருவோ ஹரி ஹணோ ஹரஃ |வபுராவர்தமானேப்யோ வஸுஶ்ரேஷ்டோ மஹாபதஃ || 91 ||
ஶிரோஹாரீ விமர்ஶஶ்ச ஸர்வலக்ஶண பூஷிதஃ |அக்ஶஶ்ச ரத யோகீ ச ஸர்வயோகீ மஹாபலஃ || 92 ||
ஸமாம்னாயோ‌உஸமாம்னாயஸ்தீர்ததேவோ மஹாரதஃ |னிர்ஜீவோ ஜீவனோ மன்த்ரஃ ஶுபாக்ஶோ பஹுகர்கஶஃ || 93 ||
ரத்ன ப்ரபூதோ ரக்தாங்கோ மஹா‌உர்ணவனிபானவிதஃ |மூலோ விஶாலோ ஹ்யம்றுதோ வ்யக்தாவ்யக்தஸ்தபோ னிதிஃ || 94 ||
ஆரோஹணோ னிரோஹஶ்ச ஶலஹாரீ மஹாதபாஃ |ஸேனாகல்போ மஹாகல்போ யுகாயுக கரோ ஹரிஃ || 95 ||
யுகரூபோ மஹாரூபோ பவனோ கஹனோ னகஃ |ன்யாய னிர்வாபணஃ பாதஃ பண்டிதோ ஹ்யசலோபமஃ || 96 ||
பஹுமாலோ மஹாமாலஃ ஸுமாலோ பஹுலோசனஃ |விஸ்தாரோ லவணஃ கூபஃ குஸுமஃ ஸபலோதயஃ || 97 ||
வ்றுஷபோ வ்றுஷபாம்காங்கோ மணி பில்வோ ஜடாதரஃ |இன்துர்விஸர்வஃ ஸுமுகஃ ஸுரஃ ஸர்வாயுதஃ ஸஹஃ || 98 ||
னிவேதனஃ ஸுதாஜாதஃ ஸுகன்தாரோ மஹாதனுஃ |கன்தமாலீ ச பகவானஃ உத்தானஃ ஸர்வகர்மணாமஃ || 99 ||
மன்தானோ பஹுலோ பாஹுஃ ஸகலஃ ஸர்வலோசனஃ |தரஸ்தாலீ கரஸ்தாலீ ஊர்த்வ ஸம்ஹனனோ வஹஃ || 100 ||
சத்ரம் ஸுச்சத்ரோ விக்யாதஃ ஸர்வலோகாஶ்ரயோ மஹானஃ |முண்டோ விரூபோ விக்றுதோ தண்டி முண்டோ விகுர்வணஃ || 101 ||
ஹர்யக்ஶஃ ககுபோ வஜ்ரீ தீப்தஜிஹ்வஃ ஸஹஸ்ரபாதஃ |ஸஹஸ்ரமூர்தா தேவேன்த்ரஃ ஸர்வதேவமயோ குருஃ || 102 ||
ஸஹஸ்ரபாஹுஃ ஸர்வாங்கஃ ஶரண்யஃ ஸர்வலோகக்றுதஃ |பவித்ரம் த்ரிமதுர்மன்த்ரஃ கனிஷ்டஃ க்றுஷ்ணபிங்கலஃ || 103 ||
ப்ரஹ்மதண்டவினிர்மாதா ஶதக்னீ ஶதபாஶத்றுகஃ |பத்மகர்போ மஹாகர்போ ப்ரஹ்மகர்போ ஜலோத்பவஃ || 104 ||
கபஸ்திர்ப்ரஹ்மக்றுதஃ ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்மவிதஃ ப்ராஹ்மணோ கதிஃ |அனன்தரூபோ னைகாத்மா திக்மதேஜாஃ ஸ்வயம்புவஃ || 105 ||
ஊர்த்வகாத்மா பஶுபதிர்வாதரம்ஹா மனோஜவஃ |சன்தனீ பத்மமாலா‌உக்{}ர்யஃ ஸுரப்யுத்தரணோ னரஃ || 106 ||
கர்ணிகார மஹாஸ்ரக்வீ னீலமௌலிஃ பினாகத்றுகஃ |உமாபதிருமாகான்தோ ஜாஹ்னவீ த்றுகுமாதவஃ || 107 ||
வரோ வராஹோ வரதோ வரேஶஃ ஸுமஹாஸ்வனஃ |மஹாப்ரஸாதோ தமனஃ ஶத்ருஹா ஶ்வேதபிங்கலஃ || 108 ||
ப்ரீதாத்மா ப்ரயதாத்மா ச ஸம்யதாத்மா ப்ரதானத்றுகஃ |ஸர்வபார்ஶ்வ ஸுதஸ்தார்க்ஶ்யோ தர்மஸாதாரணோ வரஃ || 109 ||
சராசராத்மா ஸூக்ஶ்மாத்மா ஸுவ்றுஷோ கோ வ்றுஷேஶ்வரஃ |ஸாத்யர்ஷிர்வஸுராதித்யோ விவஸ்வானஃ ஸவிதா‌உம்றுதஃ || 110 ||
வ்யாஸஃ ஸர்வஸ்ய ஸம்க்ஶேபோ விஸ்தரஃ பர்யயோ னயஃ |றுதுஃ ஸம்வத்ஸரோ மாஸஃ பக்ஶஃ ஸம்க்யா ஸமாபனஃ || 111 ||
கலாகாஷ்டா லவோமாத்ரா முஹூர்தோ‌உஹஃ க்ஶபாஃ க்ஶணாஃ |விஶ்வக்ஶேத்ரம் ப்ரஜாபீஜம் லிங்கமாத்யஸ்த்வனின்திதஃ || 112 ||
ஸதஸதஃ வ்யக்தமவ்யக்தம் பிதா மாதா பிதாமஹஃ |ஸ்வர்கத்வாரம் ப்ரஜாத்வாரம் மோக்ஶத்வாரம் த்ரிவிஷ்டபமஃ || 113 ||
னிர்வாணம் ஹ்லாதனம் சைவ ப்ரஹ்மலோகஃ பராகதிஃ |தேவாஸுரவினிர்மாதா தேவாஸுரபராயணஃ || 114 ||
தேவாஸுரகுருர்தேவோ தேவாஸுரனமஸ்க்றுதஃ |தேவாஸுரமஹாமாத்ரோ தேவாஸுரகணாஶ்ரயஃ || 115 ||
தேவாஸுரகணாத்யக்ஶோ தேவாஸுரகணாக்ரணீஃ |தேவாதிதேவோ தேவர்ஷிர்தேவாஸுரவரப்ரதஃ || 116 ||
தேவாஸுரேஶ்வரோதேவோ தேவாஸுரமஹேஶ்வரஃ |ஸர்வதேவமயோ‌உசின்த்யோ தேவதா‌உ‌உத்மா‌உ‌உத்மஸம்பவஃ || 117 ||
உத்பிதஸ்த்ரிக்ரமோ வைத்யோ விரஜோ விரஜோ‌உம்பரஃ |ஈட்யோ ஹஸ்தீ ஸுரவ்யாக்ரோ தேவஸிம்ஹோ னரர்ஷபஃ || 118 ||
விபுதாக்ரவரஃ ஶ்ரேஷ்டஃ ஸர்வதேவோத்தமோத்தமஃ |ப்ரயுக்தஃ ஶோபனோ வர்ஜைஶானஃ ப்ரபுரவ்யயஃ || 119 ||
குருஃ கான்தோ னிஜஃ ஸர்கஃ பவித்ரஃ ஸர்வவாஹனஃ |ஶ்றுங்கீ ஶ்றுங்கப்ரியோ பப்ரூ ராஜராஜோ னிராமயஃ || 120 ||
அபிராமஃ ஸுரகணோ விராமஃ ஸர்வஸாதனஃ |லலாடாக்ஶோ விஶ்வதேஹோ ஹரிணோ ப்ரஹ்மவர்சஸஃ || 121 ||
ஸ்தாவராணாம்பதிஶ்சைவ னியமேன்த்ரியவர்தனஃ |ஸித்தார்தஃ ஸர்வபூதார்தோ‌உசின்த்யஃ ஸத்யவ்ரதஃ ஶுசிஃ || 122 ||
வ்ரதாதிபஃ பரம் ப்ரஹ்ம முக்தானாம் பரமாகதிஃ |விமுக்தோ முக்ததேஜாஶ்ச ஶ்ரீமானஃ ஶ்ரீவர்தனோ ஜகதஃ || 123 ||
ஶ்ரீமானஃ ஶ்ரீவர்தனோ ஜகதஃ ஓம் னம இதி ||
இதி ஶ்ரீ மஹாபாரதே அனுஶாஸன பர்வே ஶ்ரீ ஶிவ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||