சனி, 26 மார்ச், 2016

வாக்குண்டாம்

                                                      வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலராள்

                                                      நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது-பூக்கொண்டு
                                                       துப்பார் திருமேனித் தும்பிக்கை யான்பாதம்
                                                       தப்பாமற் சார்வார் தமக்கு.
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக