செவ்வாய், 18 செப்டம்பர், 2012

ஸ்ரீ கணநாயகாஷ்டகம்

ஏகதந்தம் மஹாகாயம் தப்த காஞ்சன ஸந்நிபம் /
லம்போதரம் விசா'லாக்ஷம் வந்தே(அ)ஹம் கணநாயகம் // (1)

மெளஞ்ஜீ க்ருஷ்ணாஜினதரம் நாகயக்ஞோபவீதினம் /
பாலேந்து விலஸன் மெளலிம் வந்தே(அ)ஹம் கணநாயகம் // (2)
அம்பிகா ஹ்ருதயானந்தம் மாத்ருபி: பரிபாலிதம் /
பக்தப்ரியம் மதோன்மத்தம் வந்தே(அ)ஹம் கணநாயகம் // (3)
சித்ர ரத்ன விசித்ராங்கம் சித்ரமாலா விபூஷிதம் /
சித்ரரூபதரம் தேவம் வந்தே(அ)ஹம் கணநாயகம் // (4)
கஜவக்த்ரம் ஸுரச்'ரேஷ்ட்டம் கர்ணசாமர பூஷிதம் /
பாசா'ங்குச தரம் தேவம் வந்தே(அ)ஹம் கணநாயகம் // (5)
மூஷிகோத்தமம் ஆருஹ்ய தேவாஸுர மஹாஹவே /
யோத்துகாமம் மஹாவீர்யம் வந்தே(அ)ஹம் கணநாயகம் // (6)
யக்ஷ கின்னர கந்தர்வ ஸித்த வித்யாதரை: ஸதா /
ஸ்தூயமானம் மஹாத்மானம் வந்தே(அ)ஹம் கணநாயகம் // (7)
ஸர்வவிக்ன ஹரம் தேவம் ஸர்வவிக்ன விவர்ஜிதம் /
ஸர்வஸித்தி ப்ரதாதாரம் வந்தே(அ)ஹம் கணநாயகம் // (8)
கணாஷ்டகம் −தம் புண்யம் பக்திதோ ய: படேந் நர: /
விமுக்த ஸர்வ பாபேப்யோ ருத்ரலோகம் ஸ கச்சதி //

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக