திங்கள், 11 ஜூன், 2012

கோமத்யம்பாஷ்டகம் - II


 ஸ்ரீ குருப்யோ நம :

ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத்பாதரின் சிஷ்யரான 
ஸ்ரீ வித்யாரண்ய ஸ்வாமிகள் 
இயற்றிய 

கோமத்யம்பாஷ்டகம் 

முகுரஸமகபோலே பக்தசித்தானுகூலே 
வின்மதமாஜாலே விஷ்டபாராதிகாலே !
விரசிதசிவலீலே வல்லகீநாதலோலே 
ஹிமகிரிவரபாலே கோமதி த்ராஹிபாலே !! (1)

புவனஜனனி மாயே பார்வதீநாமதேயே 
த்ருதஸுகுணநிகாயே திவ்யஸௌந்தாயகாயே ! 
ஸகலவிபுதகேய மன்மனோபாகதேயே 
ஹிமகிரிவரபாலே  கோமதி த்ராஹிபாலே !! (2) 

கதன ஹரகடாக்ஷே லோகரக்ஷாவிதக்ஷே 
கலிதவிநதரக்ஷே  கல்பிதாராதிசிக்ஷே ! 
ப்ரமுதிதவீ க்ஷமாக்ஷே பக்த ஸந்தத்தமோக்ஷே
ஹிமகிரி வரபாலே கோமதி த்ராஹிபாலே !! (3)

ஸகலநிகமருபே ஹஸ்தவின்யஸ்தசாபே 
ப்ரமதிதபவதாபே சுத்ததத்வஸ்ரூபே !
மதிதஸகலபாபே தைத்யவின்யஸ்தகோபே 
ஹிமகிரி வரபாலே கோமதி த்ராஹிபாலே !! (4)

மரகதமணிஹாரே ஸல்லஸத்சே சபாரே
சமிததநுகுமாரே  யுத்தஸன்னாஹதீரே !
துரிததருகுடாரே துஷ்டஸந்தோஹகோரே 
ஹிமகிரிவரபாலே கோமதி த்ராஹிபாலே !! (5)

ப்ருதுலதரநிதம்பே பாஸமானோஷ்டபிம்பே 
சரிதருசிரகதம்பே சந்தரதுல்யாஸ்யபிம்பே !
ஸுசரிதநிகுரும்பே சூலவித்வஸ்தசும்பே 
ஹிமகிரிவரபாலே கோமதி த்ராஹிபாலே !! (6)

சுகசிசுகலபாஷே சோபிமுக்தாவிபூஷே
விரசிதரிபுரோஷே பத்ரகாள்யாதிவேஷே !
சசதரதரயோஷே மத்ஸ்யபக்வாபிலாஷே 
ஹிமகிரிவரபாலே கோமதி த்ராஹிபாலே !! (7)

நிகிலபயகபூத ப்ரேதபைசாசஜாதா: 
ஜ்வரபயவிஷவாத க்ருரயுத்ஸன்னிபாதா !
அதிசமனஸமேதா யத்கடாக்ஷாத்ப்ரபீதா :
ஹிமகிரிவரபாலே கோமதி த்ராஹிபாலே !! (8)

- சுபம்- 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக